28 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Χρόνια πάσχοντες: εργασία χωρίς διακρίσεις» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ίσες ευκαιρίες εργασιακής ένταξης των χρόνια πασχόντων της Θεσσαλονίκης», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προσκαλεί:

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ,

προκειμένου να συμμετάσχουν στην Πράξη και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις – Ενέργειες, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο του έργου είναι  η υποστήριξη 100 ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και ανήκουν αποδεδειγμένα στην ευάλωτη κοινωνικά ομάδα «άτομα με αναπηρία» και ειδικότερα στους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις (π.χ. μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο, πνευμονοπάθειες, Αιμορροφιλικοί, Πάσχοντες από Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Καρκινοπαθείς, πάσχοντες από Νόσο Crohn και άλλες νόσους του γαστρεντερολογικού συστήματος, κυστική ίνωση, ρευματοειδή αρθρίτιδα, εγκεφαλίτιδες, μυϊκές δυστροφίες, Parkinson κλπ). Στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, με την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας ως εξής:
·         Σαράντα (40) σε θέσεις μισθωτής εργασίας
·         Δεκαπέντε (15) σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
·         Τριάντα (30) για αυτοαπασχόληση / επιχειρηματικότητα
·         Δεκαπέντε (15) για ίδρυση δύο (2) κοινωνικών επιχειρήσεωνΟι δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι:
ð  Συμβουλευτική υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο στους ωφελούμενους, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη
ð  Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με εκπαιδευτικό επίδομα 6 ευρώ / ώρα:
-          Πρόγραμμα κατάρτισης στις βασικές αρχές μηχανογραφημένης λογιστικής
-          Πρόγραμμα κατάρτισης στα συστήματα διασφάλισης και ποιότητας
-          Πρόγραμμα κατάρτισης στην οργάνωση και διοίκηση αυτοματοποιημένου γραφείου
-          Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας
-          Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας
-          Συνοδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τηλε-εργασία
-          Συνοδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για Η/Υ
-          Συνοδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για επαγγελματικά αγγλικά
ð  Ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης επιχείρησης

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
-          Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
-          Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
-          Να είναι αποδεδειγμένα πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις (π.χ. μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο, πνευμονοπάθειες, Αιμορροφιλικοί, Πάσχοντες από Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Καρκινοπαθείς, πάσχοντες από Νόσο Crohn και άλλες νόσους του γαστρεντερολογικού συστήματος, κυστική ίνωση, ρευματοειδή αρθρίτιδα, εγκεφαλίτιδες, μυϊκές δυστροφίες, Parkinson κλπ) και να πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Απόφαση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% που έχει εκδοθεί από  ΚΕΠΑ
2. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής που εκδόθηκε πριν την 1-9-2011 και είναι σε ισχύ, σύμφωνα με την  Φ80000/οίκ.30002/1896/14.12.2011.
3. Εφόσον δε διαθέτει κανένα από τα Α και Β, αναλυτική γνωμάτευση Δ/ντη κλινικής νοσοκομείου του ΕΣΥ, αρμόδιας για την χρόνια πάθηση.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από την 25/01/2013 έως και την 8/02/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 - 14:00, στα εξής σημεία:
1)      Στα γραφεία του ΚΕΚ Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού, στην οδό Ν. Πλαστήρα 65, Χαριλάου. Πληροφορίες: κα. Χαραχλέ Αγγελική, τηλ.: 2310 397733.
2)      Στα Γραφεία του Συλλόγου Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης, στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 28. Πληροφορίες: κ. Καραγκιόζης Χρήστος, τηλ.: 2310 222821.
3)      Στα Γραφεία του Συλλόγου Γονέων Παιδιών & Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγ. Σοφίας 46 (Πνοή Ζωής). Πληροφορίες: κα. Μιχαλάκη Ελένη, τηλ. 2310 280600.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση, την οποία θα προμηθεύονται επιτόπου (Η Αίτηση είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού: www.kppkek.gr ), συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα:     
  1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
  2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση ΚΕΠ
  3. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Απόφαση του Κ.Ε.Π.Α. ή Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής που εκδόθηκε πριν την 1-9-2011 και είναι σε ισχύ ή εφόσον δεν διαθέτει κανένα από τα προαναφερόμενα έγγραφα, αναλυτική γνωμάτευση Δ/ντη κλινικής νοσοκομείου του ΕΣΥ, αρμόδιας για την χρόνια πάθηση, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω

Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.Ο Πρόεδρος της Α.Σ. «Χρόνια πάσχοντες: εργασία χωρίς διακρίσεις»

Σκρέκας Κωνσταντίνος

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP